Skip to main content

REGULAMIN JEŻOWA WODA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY – PALMIARNIA I SPA

§ 1 Przedmiot Regulaminu

  1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda w miejscowości 34-604, Przyszowa 82.
  2. Podmiotem odpowiadającym jest: Wiesław Cholewa PREDICTO, NIP: 676 157 73 44.
  3. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości i Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda – Palmiarnia i SPA oraz zasady przebywania na terenie obiektu.
  4. Regulamin Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, jak również Regulaminy szczegółowe (SPA, Palmiarni, Placu Zabaw, sklepu Jeżowy Spichlerz) dostępne są w recepcji oraz na stronie internetowej osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl .
  5. Potwierdzenie zapoznania się ze wszystkimi Regulaminami następuje automatycznie w momencie dokonania rezerwacji.
  6. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania stosuje się wymiennie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej i odnoszą się do całego obiektu Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA.

§ 2 Doba hotelowa

  1. Jako miejsce noclegowe rozumie się apartament/pokój/domek/jurta.
  2. Miejsce noclegowe jest wynajmowane na doby. Doba noclegowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
  3. Gość zobowiązany jest do zdania kluczy i wymeldowania się do godz. 11:00. Goście, którzy nie wymeldują się do 11:00 zostają obciążeni kosztem kolejnego noclegu, jednak nie stanowi to gwarancji przedłużenia pobytu. W przypadku, gdy miejsce noclegowe nie zostanie zwolnione do godz. 11:00, a miejsce noclegowe jest zarezerwowane na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa Ośrodka jest wówczas uprawniona do wejścia do miejsca noclegowego bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do skrytki na bagaż.
  4. Przyjmuje się, że miejsce noclegowe jest wynajęte zgodnie z potwierdzoną przez obsługę Ośrodka rezerwacją.
  5. Miejsca noclegowego nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
  6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka Jeżowej Wody powinien zgłosić do godz. 18:00 dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu miejsca noclegowego.
  7. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
  8. Przedłużenie pobytu kosztuje 15% za każdą godzinę dobowej stawki podstawowej i może trwać maksymalnie do godziny 17:00. W przypadku przedłużenia doby hotelowej bez wcześniejszej zgody lub wbrew informacji, że przedłużenie nie jest możliwe, opłata za każdą godzinę przedłużenia – wyniesie 30% stawki dobowej.
  9. Zatrzymanie apartamentu/pokoju/domku/jurty po godzinie 11:15 jest traktowane automatycznie jako przedłużenie doby pobytu.

§ 3 Usługi Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA

  1. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA świadczy bezpłatne usługi w zakresie: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywania bagażu gości zameldowanych w Ośrodku.
  2. Pytania i uwagi związane z pobytem w ośrodku wypoczynkowym Jeżowa Woda, Goście mogą kierować bezpośrednio do Recepcji znajdującej się w Domu Głównym.

§ 4 Rezerwacja i rejestracja w Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA

  1. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA informuje, że dokumenty tożsamości Gości nie są kserowane bądź skanowane.
  2. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA ma prawo do dokonania przy rejestracji preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego do kwoty należności za cały pobyt.
  3. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zadatku, w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
  4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Ośrodek Jeżowa Woda nie zwraca opłaty za rozpoczętą dobę, ma prawo też odmówić zwrotu za kolejne doby hotelowe lub zażądać pełnej zapłaty, o ile nie możliwości ponownego sprzedania.
  5. Płatność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu do Ośrodka.
  6. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA może odmówić przyjęcia Gościa jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył niniejszy regulamin.
  7. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 5 Odpowiedzialność Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA

  1. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA odpowiada wyłącznie za bagaże oddane na chwilowe przechowanie, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą się znajdować w środku żadne cenne przedmioty lub pieniądze. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do przechowania przedmiotów o dużej wartości (w tym pieniędzy), przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych.
  3. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, które zostały zaparkowane na niestrzeżonym parkingu przy Ośrodku, nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie zaparkowanym na parkingu przy Ośrodku.
  4. Obsługa Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego miejsca noclegowego w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gościa lub w przypadku niestosowania się Gościa do Regulaminu obiektu oraz innych awaryjnych sytuacjach wymagających szybkiej interwencji.

§ 6 Odpowiedzialność Gości

  1. Dzieci poniżej 12. roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką jego rodziców lub innych opiekunów prawnych na terenie Ośrodka. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  2. Zachowanie Gości oraz osób korzystających z usług na terenie Ośrodka Jeżowa Woda nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Przy naruszeniu tej zasady, Ośrodek może odmówić danej osobie dalszego świadczenia usług.
  3. O zaistniałych szkodach powstałych na terenie na terenie Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA należy niezwłocznie powiadomić Recepcję znajdującą się w Domu Głównym.
  4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie Ośrodka Jeżowa Woda, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek ma prawo obciążenia karty kredytowej Gościa (również po jego wyjeździe) za powstałe szkody. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub niezastosowania się do zakazu palenia.
  5. Gospodarze ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy w dostawach mediów spowodowanych np. czasowym brakiem prądu, wody, czy internetu.

§ 7 Miejsce noclegowe

  1. Jako miejsce noclegowe rozumie się apartament/pokój/domek/jurta.
  2. W miejscu noclegowym nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w miejscu noclegowym jakichkolwiek urządzeń grzewczych czy chłodzących, niestanowiących wyposażenia tego pomieszczenia.
  4. Zmianę ustawienia wyposażenia miejsca noclegowego należy każdorazowo uzgodnić z obsługą Ośrodka.
  5. Gościom zabrania się wynoszenia poza miejsce noclegowe wyposażenia.
  6. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka Jeżowa Woda, w godzinach 8:00 – 22:00 wyłącznie za zgodą Gospodarzy.
  7. Przebywanie osób niezameldowanych po godzinie 22:00 (za wyjątkiem sytuacji zgłoszonych wcześniej, zaakceptowanych i zorganizowanych imprez) oznacza zgodę osoby zameldowanej.
  8. Jako miejsce noclegowe rozumie się apartament/pokój/domek/jurta na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl.
  9. W przypadku zgubienia klucza do apartamentu/pokoju/domku/jurty, Gość zostanie obciążony opłatą umowną w wysokości 70 zł.
  10. Każdorazowo opuszczając miejsce noclegowe, Gość powinien zgasić światło, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
  11. Po ustaniu zakwaterowania Gość jest zobowiązany do pozostawienia miejsca noclegowego w stanie niepogorszonym.
  12. W Ośrodku istnieje zbiorczy, ścisły sposób segregowania odpadów. Goście mają obowiązek do segregowania czystych odpadów, poprzez ich umieszczenie w osobnym pojemniku znajdującym się w każdym pomieszczeniu.

§ 8 Przedmioty pozostawione

  1. Przedmioty pozostawione w Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA będą odsyłane na koszt Gościa, pod wskazany przez niego adres po wcześniejszej prośbie gościa.
  2. W przypadku braku dyspozycji, Ośrodek będzie przechowywał pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 9 Reklamacje

  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ich zauważeniu.
  2. Wszelkie reklamacje, w formie pisemnej, przyjmuje Recepcja Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda. Reklamacje można również składać za pośrednictwem maila na adres: kontakt@jezowawoda.pl.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, a w przypadku kwestii spornych, obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10 Postanowienia dodatkowe

  1. Na terenie wszystkich budynków należących do Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (obejmujący również balkony i tarasy pokojowe), poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania innych środków odurzających. W przypadku palenia w miejscach noclegowych zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca m.in. czyszczenie i wietrzenie pokoju oraz dodatkowe pranie i czyszczenie wyposażenia.
  2. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA umożliwia kontakt z różnymi zwierzętami gospodarskimi oraz tropikalnymi, jednak obowiązuje kategoryczny zakaz ich dokarmiania oraz przeszkadzania im.
  3. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA jest dostępna również dla zwierząt domowych (w wyznaczonych pokojach). Do rezerwacji naliczana jest opłata zależna od rodzaju i wielkości pupila, w kwocie od 50 zł/dzień. Konieczna jest konsultacja z obsługą Ośrodka, przed lub tuż po dokonaniu rezerwacji. Liczba miejsc jest ograniczona – zwierzęta niezgłoszone wcześniej, dla których nie została potwierdzona rezerwacja w dedykowanych pokojach, nie będą mogły przebywać na terenie Ośrodka.
  4. Przyjmowane do Ośrodka są wyłącznie zwierzęta zdrowe z aktualną książeczką zdrowia i zaszczepione przeciw wściekliźnie, ułożone, które swym zachowaniem nie będą zakłócały spokoju innym Gościom i pracy w Ośrodku.
  5. Zwierzę musi być pilnowane przez Właściciela zwierzęcia, wszystkie szkody w mieniu Ośrodka, bądź mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta, będą wyceniane przez Ośrodek, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele zwierzęcia.
  6. Zabrania się pozostawiania zwierzęcia samego w pokojach, ja również poruszania się zwierzęcia bez kagańca czy smyczy po terenie Ośrodka.
  7. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do przywiezienia ze sobą budy lub legowiska oraz misek. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz wykorzystywania ręczników, naczyń czy bielizny pościelowej na potrzeby zwierzęcia.
  8. Za niepoinformowanie Ośrodka o posiadaniu zwierzęcia w miejscu noclegowym, zostanie nałożona jednorazowa dodatkowa opłata w wysokości 300 zł, niezależna od późniejszych opłat za pobyt w Ośrodku zwierzęta.
  9. Na terenie Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA obowiązuje zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  10. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 8:00.

§ 11 Informacja o danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, 34-604 Przyszowa 82.
  2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem, a Ośrodkiem umowy o świadczenie usług noclegowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług noclegowych lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany na terenie Ośrodka. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwa Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka Jeżowa Woda lub w jego okolicy.
  3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa, w tym prowadzenia satysfakcji Gościa, wyłącznie w związku z sukcesywną poprawą świadczonych przez Ośrodek usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda – Palmiarnia I Spa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
  5. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
  6. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
  7. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA informuje, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
  8. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2.
  9. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez Ośrodek, Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@jezowawoda.pl.

Jeżowa Woda Ośrodk Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA jest monitorowane za pomocą kamer. Zapis z tego monitoringu jest rejestrowany na serwerach, ale może też być udostępniany “na żywo” na stronach www i mediach społecznościowych Ośrodka.

REGULAMIN PALMIARNI

JEŻOWA WODA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY – PALMIARNIA i SPA

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb korzystania z Palmiarni, znajdującej się na terenie Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, znajdującego się w miejscowości Przyszowa 82 oraz samoobsługowej kawiarni znajdującej się wewnątrz obiektu. Regulamin dostępny jest w Domu Głównym oraz na stronie internetowej Ośrodka osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl
  2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Palmiarni. Potwierdzenie zapoznania się z regulaminem następuje w momencie wejścia na teren Palmiarni.
  3. Godziny otwarcia Palmiarni zarządzanej przez Ośrodek Jeżowa Woda widnieją na drzwiach wejściowych do obiektu oraz w Domu Głównym.
  4. Osoby korzystające z usług Palmiarni mają obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu.
  5. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z Palmiarni oraz całkowicie pozbawione możliwości korzystania z obiektu. Palmiarnia jest dostępna wyłącznie w godzinach jej pracy. W sytuacjach wyjątkowych godziny pracy mogą ulec zmianie, decyzją obsługi Ośrodka Jeżowa Woda oraz w momencie rezerwacji całego obiektu.
  6. Korzystać z usług Palmiarni oraz przebywać na jej terenie mogą osoby, które są uprawnione do przebywania na terenie obiektu (co jest widoczne w potwierdzeniu rezerwacji), uiściły stosowną opłatę zgodną z cennikiem lub za zgodą Gospodarzy obiektu.
  7. Przebywanie w Palmiarni, bez zakupionego i ważnego biletu lub też bez zgody Gospodarzy, gwarantuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50 zł.
  8. W Palmiarni nie może przebywać więcej niż 15 osób.
  9. Palmiarnię można zarezerwować jako cały obiekt.
  10. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z usług Palmiarni wyłącznie pod opieką pod opieką i stałym nadzorem: rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie znajdujące się na terenie Palmiarni. Opiekunowie są zobowiązani do zapobiegania zniszczeniom i odpowiedzialni są za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
  11. Osoby zwiedzające Palmiarnię ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, w tym zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, a także dewastacje roślin znajdujących się na terenie Palmiarni. W przypadku osoby niepełnoletniej za wszelkie szkody odpowiada jego opiekun prawny.
  12. Palmiarnia jest strefą ciszy, dlatego wskazanym jest zachowanie spokoju i niezakłócanie go zamieszkałym tam zwierzętom.
  13. Na terenie Palmiarni obowiązuje bezwzględny zakaz:
    • dotykania roślin i karmienia zwierząt,
    • pozyskiwania materiału rozmnożeniowego (roślin, sadzonek, nasion),
    • dotykania urządzeń elektrycznych i pomiarowych,
    • fotografowania z lampą błyskową żywych zwierząt oraz niepokojenia ich przez pukanie w szyby akwarium, akwaterrarium, paludarium oraz dotykania woliery z ptakami,
    • zakłócania spokoju, a w szczególności biegania i hałasowania,
    • wstępu na teren obiektu osób, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innego środka odurzającego,
    • wnoszenia przedmiotów i materiałów mogących narazić osoby trzecie lub zwierzęta na urazy i niebezpieczeństwo, w tym materiałów pirotechnicznych,
    • wprowadzania i wnoszenia obcych zwierząt,
    • wynoszenia lub wypuszczania zamieszkałych na terenie obiektu zwierząt z ich habitatów.
  14. Uwagi, wnioski i skargi należy zgłaszać pisemnie lub osobiście do Recepcji Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, która znajduje się w Domu Głównym.
  15. Fotografowanie i filmowanie na własny użytek w czasie zwiedzania Palmiarni jest dozwolone oraz nieodpłatne, ale KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA LAMP BŁYSKOWYCH I STAŁYCH.
  16. W Palmiarni występują przeszkody architektoniczne będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub mających trudności w poruszaniu się.
  17. Na terenie Palmiarni obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania własnego alkoholu.

Cały obiekt Palmiarni jest monitorowany za pomocą kamer. Zapis z tego monitoringu jest rejestrowany na serwerach, ale może też być udostępniany “na żywo” na stronach www i mediach społecznościowych Ośrodka.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) przez Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy Palmiarnia i SPA. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy Palmiarnia i SPA świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o natychmiastowy kontakt z Recepcją Obiektu oraz Obsługą Palmiarni, co umożliwi niezwłoczną reakcję. Serdecznie dziękujemy za przestrzeganie powyższego Regulaminu.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań Obsługa Palmiarni pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach otwarcia.

Życzymy miłego pobytu w Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy Palmiarnia i SPA.

REGULAMIN SPA

JEŻOWA WODA OŚRODK WYPOCZYNKOWY – PALMIARNIA i SPA

  1. Regulamin określa zasady korzystania oraz przebywania na terenie SPA, wchodzącego w skład Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, znajdującego się w miejscowości Przyszowa 82.
  2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
  3. Na terenie SPA mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane w Ośrodku, ich Goście mogą przebywać na terenie SPA wyłączenie za zgodą obsługi i po wniesieniu odpowiedniej opłaty.
  4. Przed wejściem na teren SPA należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem. Akceptacja treści niniejszego regulaminu następuje z chwilą wejścia na teren SPA.
  5. Obowiązujące godziny otwarcia są dostępne na głównych drzwiach wejściowych do SPA, w Domu Głównym oraz na stronie osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl.
  6. SPA jest dostępne wyłącznie w godzinach jego pracy. Godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie decyzją personelu obsługi lub w momencie rezerwacji całego obiektu. Wszystkie rezerwacje można sprawdzać na stronie osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl.
  7. Rejestrowanie dźwięku lub obrazu możliwe jest wyłącznie za zgodą obsługi SPA.
  8. SPA to strefa ciszy. W trosce o Państwa relaks prosimy o: wyciszenie telefonów komórkowych, nie słuchanie muzyki oraz nie prowadzenie długich i głośnych rozmów na terenie SPA.
  9. Rozliczanie pobytu w SPA odbywa się przed skorzystaniem ze SPA, na podstawie aktualnego cennika, dostępnego w Domu Głównym oraz na stronie osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl o ile nie jest ono wliczone w pobyt, co jest widoczne w potwierdzeniu rezerwacji.
  10. Na terenie SPA może przebywać maksymalnie 30 osób. Brak wolnych szafek ubraniowych wskazuje, że osoby chcące skorzystać ze SPA muszą to zrobić w innych godzinach.
  11. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SPA. Rzeczy wartościowe należy zostawić w zamkniętych pomieszczeniach noclegowych lub samochodach. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
  12. Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem SPA. Przedmioty pozostawione w szafce zostaną przechowane w Domu Głównym przez okres jednego miesiąca.
  13. Za dodatkową opłatą, możliwa jest rezerwacja całego obiektu SPA. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w sytuacjach wyjątkowych.
  14. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze SPA wyłącznie pod opieką i stałym nadzorem: rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie znajdujące się na terenie SPA. Opiekunowie są zobowiązani do zapobiegania niepożądanym zachowaniom, zniszczeniom i odpowiedzialni są za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
  15. Ze SPA nie mogą korzystać osoby z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry oraz których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości i obsługi SPA.
  16. Na piętrze Budynku Rekreacyjnego „Jeżowa Woda” – SPA znajduje się dystrybutor napojów. Korzystanie z niego jest dozwolone wyłącznie z użyciem przedpłaconej specjalnej karty.

    Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zabrania się:

    • Wynoszenia i spożywania alkoholu w dolnej części Budynku Rekreacyjnego „Jeżowa Woda”- SPA tzw. „strefy mokrej” zlokalizowanej na poziomie 0
    • Wynoszenia opakowań jednorazowych jak i szklanych naczyń poza teren I piętra Budynku Rekreacyjnego „Jeżowa Woda” – SPA,
    • Automatyczny dystrybutor znajdujący się na I piętrze Budynku Rekreacyjnego „Jeżowa Woda” – SPA NIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE ORAZ OSOBY NIETRZEŹWE,
    • W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy obsługa Budynku Rekreacyjnego „Jeżowa Woda”- SPA jest uprawniona do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy,
    • Strefa Automatycznego Dystrybutora jest monitorowana w sposób ciągły.
  17. Na terenie SPA zabrania się:
      • wnoszenia oraz spożywania alkoholu innego niż zakupione z dystrybutora napojów,
      • używania innych środków odurzających,
      • wnoszenia jedzenia,
      • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających np. biegania,
      • hałasowania i zakłócania wypoczynku innym,
      • wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
      • niszczenia wyposażenia, dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
      • zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

     

  18. Goście SPA zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju kąpielowego podczas pobytu na jego terenie.

  19. Goście SPA zobowiązani są do udzielenia informacji dotyczących ich aktualnego stanu zdrowia osobie z obsługi SPA. W przypadku zatajenia informacji zdrowotnych SPA nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia Gościa.

  20. Osoby korzystające ze SPA są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zaleceń osób obsługujących obiekt.

  21. Nie należy samodzielnie regulować temperatury i wilgotności powietrza w całym obiekcie SPA.

  22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą bezzwłocznie wypraszane z terenu SPA.

  23. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba winna zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu.

  24. Za osoby niepełnoletnie niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność ich opiekunowie prawni.

  25. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.

  26. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne Kodeksu Cywilnego.

  27. Wszelkie życzenia, uwagi i skargi należy zgłaszać na piśmie do Obsługi SPA lub do Recepcji Ośrodka, znajdującej się w Domu Głównym.

    Cały obiekt SPA (za wyjątkiem szatni i WC) jest monitorowany za pomocą kamer. Zapis z tego monitoringu jest rejestrowany na serwerach, ale nie jest udostępniany osobom spoza obsługi Gospodarstwa.

    Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) przez Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

    Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o natychmiastowy kontakt z Recepcją obiektu oraz Obsługą SPA, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

    Serdecznie dziękujemy za przestrzeganie powyższego regulaminu.

    W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań Obsługa SPA pozostaje do Państwa dyspozycji w godzinach otwarcia.

    Życzymy miłego pobytu w Ośrodku wypoczynkowym Jeżowa Woda.

     

    Załącznik nr 1

    do Regulaminu SPA Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy
    – Palmiarnia i SPA

    Zasady korzystania z saun na terenie SPA:

      1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich.
      2. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
      3. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
      4. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
      5. Z sauny należy korzystać wyłącznie w obuwiu typu klapki, nie zawierającego elementów metalowych.
      6. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
      7. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki – jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.
      8. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem.
      9. W saunach suchych (drewnianych) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
      10. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się.
      11. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
      12. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
      13. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.

        Opracowano na podstawie „Zasady korzystania z sauny” Główny Inspektorat Sanitarny.

REGULAMIN PLACU ZABAW

JEŻOWA WODA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY
– PALMIARNIA i SPA

PLAC ZABAW MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMŁODSZYCH. STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA I WSPÓLNIE ZAPOBIEGAJMY POTENCJALNYM WYPADKOM SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI.

DBAJMY RÓWNIEŻ O TO MIEJSCE, TAK ABY NASZE DZIECI MOGŁY BAWIĆ SIĘ W KOMFORTOWYCH I BEZPIECZNYCH WARUNKACH.

  1. Regulamin określa zasady korzystania oraz przebywania na terenie placu zabaw, wchodzącego w skład Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA, znajdującego się w miejscowości Przyszowa 82. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
  2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-13 lat. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką i stałym nadzorem: rodziców lub opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie znajdujące się na terenie placu zabaw.
  3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt.
  4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpady należy wrzucać do koszy na śmieci.
  5. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w wyznaczonych godzinach, tj. od 8:00 do 20:00 lub do zmroku.
  6. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.
  7. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest także:
    • palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia,
    • wchodzenie na dachy wież, na górę balustrad huśtawek itp.,
    • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków,
    • huśtanie się na stojąco,
    • skręcanie huśtawek łańcuchowych,
    • jeżdżenie po placu zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach,
    • korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia,
    • niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów.
  8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Zabrania się też spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie placu zabaw.
  9. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
  10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
  11. W przypadku uszczerbku na zdrowiu, które nastąpiło w wyniku niewłaściwego korzystania z placu zabaw, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
  12. Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.
  13. Wszelkie usterki, uszkodzenia zagrażające zdrowiu i życiu osób korzystających z placu zabaw należy natychmiast zgłosić do Obsługi Recepcji Ośrodka, znajdującej się w Domu Głównym.
  14. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

Plac zabaw jest monitorowany za pomocą kamer. Zapis z tego monitoringu jest rejestrowany na serwerach, ale może też być udostępniany “na żywo” na stronach www i mediach społecznościowych Ośrodka.

 

TELEFONY ALARMOWE:

    • Policja 997
    • Straż Pożarna 998
    • Pogotowie ratunkowe 999
    • Ogólny – pomoc 112

Regulamin Toru Tubingowego

JEŻOWA WODA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY – PALMIARNIA i SPA

  1. Z toru mogą korzystać dzieci od 8 roku życia za zgodą i w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.
  2. Pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające z toru ponoszą ich rodzice i opiekunowie prawni.
  3. Z toru mogą korzystać dorośli i dzieci o wadze do 100 kg.
  4. Należy stosować się do zaleceń obsługi toru tubingowego.
  5. Osobom dorosłym korzystającym z tubingu zaleca się założenie kasku ochronnego.
  6.  Dzieci do 16 roku życia mają obowiązek założenia kasku ochronnego podczas zjazdów na torze tubingowym.
  7. Osoby korzystają z przenośnika taśmowego i tubingu na własne ryzyko.
  8. W przypadku złych warunków atmosferycznych, bądź innych przyczyn niezależnych od zarządcy, tubing może być nieczynny.
  9. Bilety, oraz informacje o dostępności toru tubingowego można uzyskać pod nr tel. +48 669 934 201 .
  10. Obsługa ma prawo zakazać korzystania, każdemu kto jeździ w sposób niebezpieczny, ignoruje obsługę lub jest pod wpływem środków odurzających.
  11. Wejście na teren wydzielony do uprawiania tubingu dozwolony jest wyłącznie ze sprzętem wypożyczonym w recepcji Jeżowa Woda oraz ważnym biletem.
  12. Zabrania się jazdy na innych przedmiotach niż pontony tubingowe znajdujące się na wyposażeniu Ośrodka Jeżowa Woda.
  13. Zabrania się wychylania podczas zjazdu, próby wyjazdu poza tor, jak również jazdy na pontonie więcej niż jednej osoby.
  14. Zabrania się chodzenia po torze i blokowania przejazdu innym.
  15. Po zjechaniu należy jak najszybciej opuścić tor zjazdowy.
  16. Zakaz jazdy w okularach, wystających szalikach, rozpiętych włosach.
  17. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych i aparatów fotograficznych podczas zjazdu.
  18. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zgubione oraz zniszczone rzeczy użytkowników tubingu.
  19. Za szkody wyrządzone celowo lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu i poleceń pracowników obsługi, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lub w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

Regulamin korzystania z wyciągu taśmowego

JEŻOWA WODA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY – PALMIARNIA i SPA

  1. Dzieci poniżej 8 roku życia mogą korzystać z przenośnika taśmowego tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
  2. Należy stosować się do poleceń obsługi.
  3. Osoby korzystają z przenośnika na własne ryzyko.
  4.  Przed rozpoczęciem korzystania z przenośnika taśmowego należy upewnić się, że wszelkie ubrania i sprzęt są odpowiednio dostosowane i zabezpieczone.
  5.  Zaleca się noszenie kasku ochronnego podczas jazdy przenośnikiem taśmowym, szczególnie dla dzieci i początkujących.
  6.  Należy unikać zbliżania się zbyt blisko krawędzi przenośnika taśmowego oraz zachować ostrożność podczas wsiadania i wysiadania z niego.
  7. Podczas korzystania z przenośnika taśmowego należy zachować bezpieczny odstęp między pasażerami min. 2 metry.
  8. Narty, deski snowboardowe, sanki, pontony należy ułożyć pionowo na przenośniku taśmowym wzdłuż toru jazdy.
  9. W czasie jazdy przenośnikiem taśmowym obowiązuje zakaz korzystania z jazdy w sposób inny niż w pozycji stojącej.
  10. Zabrania się wkładania w szczeliny przenośnika jakichkolwiek przedmiotów lub części ciała.
  11. Zabrania się ustawiania w pionie ostrych sprzętów sportowych i innych.
  12. Zabrania się chodzenia i biegania  po przenośniku taśmowym.
  13. Po wjechaniu na górę należy niezwłocznie opuścić tor przenośnika taśmowego.
  14. Bilety, oraz informacje o dostępności wyciągu taśmowego można uzyskać pod nr tel. +48 669 934 201 .
  15.  W przypadku awarii lub problemów z przenośnikiem należy natychmiast powiadomić personel obsługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI JEŻOWA WODA OŚRODEK WYPOCZYNKOWY – PALMIARNIA i SPA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jeżowa Woda, Ośrodek wypoczynkowy Palmiarnia i SPA, Przyszowa 82, 34-604, NIP: 6761567344.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia informacji dotyczących usług noclegowych Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda art. 6 pkt a, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia każdej korespondencji (ustnej, elektronicznej, pisemnej) rozpoczętej przy pomocy formularza kontaktowego na stronie https://osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl/
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia informacji i rezerwacji znajdujących się na stronie https://osrodekwypoczynkowy.jezowawoda.pl/. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie informacji dotyczących usług Ośrodka Wypoczynkowego Jeżowa Woda.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Jeżowa Woda Ośrodek Wypoczynkowy – Palmiarnia i SPA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.